Equipment

998A61A

Safety Transformer 220V-42V

Single-Phase Safety Transormer IP54
Primary: 220V
Secondary: 42V